References
Stratégia


Mű-Hely 
Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1016 Budapest,

Hegyalja út 7-13.

(Buda Center)

Tel .:
(36-1)312-4570

E-mail:
muhelyrt@muhelyrt.hu


A MŰ-HELY feladata, hogy magas színvonalon szolgálja a társadalom - úgy a közösségi, mint a magánszféra - területi fejlesztésre és tervezésre vonatkozó igényeit. Tevékenységünket minden vállalkozásunknál az a közös cél vezérli, hogy megrendelőink elégedettek legyenek a gazdaság, a társadalom és a környezet fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében végzett tervezési és azt is támogató kutatási-fejlesztési, döntés-előkészítési munkánkkal.

A MŰ-HELY-ről

A társaság célja, hogy a területi fejlesztési, tervezési, az ezeket magalapozó kutatási tevékenysége kielégítse fenntartható fejlődés alapelvét.

. A fejlesztési koncepciók interdiszciplináris elemzésre, kvantitatív és kvalitatív előrejelzésre épülnek. Figyelembe vesszük a térség, a település történetét, demográfiai, foglalkoztatási helyzetét, a helyi gazdaság potenciáját, fejlődési trendjeit, a centrum és periféria szerkezetet.

. A fejlődés forgatókönyveit szimulációs modellekkel elemezzük. A területi piacelemzés módszertani innovációjára törekszünk, munkánkba beépítjük a piaci viszonyokat éppen úgy, mint a helyi önkormányzatok elképzeléseit és a szakhatóságok véleményét a fenntartható területhasználatot célzó stratégiák kidolgozása során.

. Programjavaslataink készítésekor a stratégiai tervezés menetét követjük. Összehangoljuk a fejlesztési elképzeléseket és a rendelkezésre álló forrásokat. A prioritásokat a helyi önkormányzatokkal dolgozzuk ki, melyek megalapozásához kvantitatív eszközökre és elemzésekre támaszkodunk kombinált modellek keretében.

. A területi szerkezet, a területfelhasználás tervezésekor, rendezésekor alapvetőnek tekintjük a fenntartható fejlődés alapelvének érvényesítését és az urbanizációs gazdaságosságot. A közlekedési hálózatok, az infrastruktúra kiépítését a városi operációkutatás alkalmazásával támogatjuk. A települések építészeti értékeinek védelmére adatbázist építünk ki.

. A térségi, települési fejlődés szabályozásakor a társadalmi konfliktusok megelőzésére, a természet és a társadalom közötti harmónia megteremtésére, a környezet megóvására, a természet leépülésének megakadályozására törekszünk.

. A belvárosok tehermentesítése érdekében segítjük az új városi közlekedéspolitikai koncepciók kidolgozását a közlekedési torlódások elkerülése érdekében. Célunk, hogy mérsékelt mobilizáció mellett javuljanak az emberek elérési lehetőségei.

. Munkánk során a legújabb kutatási eredményeket, informatikai eszközöket alkalmazzuk. Munkatársaink egyetemeken oktatnak, előadásokat tartanak a legújabb urbanisztikai kutatási eredményekről és a jövőt formáló rendezési projektekről és tervekről. Tevékenységünk kiterjed az ország kisebb településeire, nagyvárosaira és - természetesen - Budapestre is.

Munkatársaink és partnereink

Vezető tervezőink és kutatóink, akiknek létszáma meghaladja a 10 főt, egy- és kétdiplomás építészek, mérnökök, gazdasági és urbanisztikai és informatikai szakemberek. Nevükhöz több száz terv, projekt, elemzés és modellezés eredménye fűződik. Támogatjuk, hogy munkatársaink szakismerete folyamatosan bővüljön, ezért továbbképzésen és tréningeken vesznek részt.

Munkatársaink alkotják vállalkozásunk lelkét, sikereinket kreativitásuknak, innovációjuknak és energiájuknak köszönhetjük. Ezért arra törekszünk, hogy a munkafeltételek hozzájáruljanak tehetségük kibontakozásához, elgondolásaik, vágyaik megvalósulásához. Örülünk családi sikereiknek, még akkor is, ha kolléganőinktől átmenetileg meg kell válnunk akkor, amikor gyermekeiket otthon gondozzák, nevelik.

Egy cég sem lehet tökéletes. Nap mint nap kemény viták során formálódnak a tervek, ütköznek a vélemények. Igyekszünk tanulni hibáinkból, amelyeket sokszor erős szakmai kritikával illetünk. Meghatározó azonban, hogy végül is együtt alkotjuk ezt a kis családias társaságot.

Tervezési és kutatási munkánkat segítő partnereink kiváló színvonalon és minőségbiztosítási rendszerben végzik munkájukat.

Amivel foglalkozunk

Településsel foglalkozunk, településtervezésre vállalkozunk. A település lakóié, azokat szolgálja. A tervezés alapvető funkciója a település fejlődéséhez és igazgatásához szükséges térbeli keretek biztosítása. A település ráhatásokkal és következményekkel működő ökoszisztéma (Részletesen: Új Athéni Charta, 1998.), ám egyben sztochasztikus és dinamikus rendszer.

Munkánk akkor a leghatékonyabb,

. ha nevesítjük a problémákat (területi és logikai problématérképet készítünk),

. ha segítjük a kommunikációt a szakterületek szakértői, a helyi közösség, továbbá a más érdekeltek között.

A korszerű tervezésnél a folyamatot nem a receptszerű tervezői javaslatok, hanem a település használói által kifejezett igények dominálják. Emellett vizsgáljuk mindazokat a társadalmi, környezeti, gazdasági kérdéseket, amelyekkel a település közösségének szembe kell néznie a gazdasági növekedés és a társadalmi integráció együttes érvényesülése érdekében és az integrált tervezés keretében.

Modellezzük és elemezzük jövőbeni tendenciákat és trendeket, amelyek e tényezőket alakíthatják. A belvárosok tehermentesítésére irányuló stratégiák között szerepel a sétálóutcák kialakítása, új és korszerű parkolás menedzsment alkalmazása, általában a közlekedési infrastruktúra új formáinak, új koncepcióinak kutatása és alkalmazása során.

A tervezés folyamán mindenki számára elérhető módon úgy alkalmazzuk az információs technológiákat, hogy abból a legnagyobb haszon keletkezzen az állampolgár számára.

A tervezés során

. a nem megújuló erőforrások megőrzésére,

. az energiatakarékos, tiszta technológiák elterjedésére,

. a környezetszennyezés csökkentésére,

. a hulladék keletkezésének elkerülésére, csökkentésére és újrahasznosítására,

. a döntéshozás rugalmasságára, a helyi közösségek támogatására,

. a földdel, mint erőforrással való gazdálkodásra és a barnamezős területek újrahasznosításra

. törekszünk.

A fejlesztési döntéseket úgy alapozzuk meg, hogy a nem megújuló erőforrások ok nélkül ne pazarlódjanak el.

Ahogyan dolgozunk

A településtervezés felelősséget, együttműködési készséget és kreativitást követel. A társaságnak eközben helyt kell állnia a piaci versenyben, fejlődnie és önmagát fejlesztenie kell az új szakmai, kutatási eredmények, technikák és módszertan bevezetésével. Biztosítania kell a fiatalok fejlődését és az alkalmazott hölgyek esélyegyenlőségét. Tudjuk, hogy a társaság sikere a munkatársak sikerétől függ.

Arra törekszünk, hogy munkatársaink éppen úgy, mint üzleti partnereink, érvényesítsék, illetve engedjék érvényre jutni a fenntartható fejlődés alapelvét, ne engedjék, hogy rövid távú érdekeik dominálják a közösség hosszú távú stratégiai jelentőségű érdekeit. Ennek érdekében integráljuk munkánkba mindazon fórumokat, publikációs és egyéb, a meggyőzést szolgáló médiákat, illetve az előre látható konfliktusok elkerülését szolgáló módszereket, amelyek hozzájárulnak a társadalom és a települési környezet harmonikus együtt, egymás mellett éléséhez.

Munkánkat a politikai pártoktól függetlenül végezzük. A település nem lehet tárgya a rövid távú politikai versenynek, a rövid távú részérdekek dominanciájának. Minden feladatot szigorúan szakmai alapon, interdiszciplinárisan közelítünk meg. Meghatározó számunkra a jól szervezett team munka.

A társaság munkáját gazdaságosan, minőségbiztosítási rendszer mellett, GIS alkalmazással végzi. Árképzésünk a MÉK ajánlását követi. Vállalkozásunk minden aspektusát független könyvvizsgáló ellenőrzi.

Stratégiánk

Társaságunk célja, hogy meghatározó szerepet töltsön be a magyar területfejlesztésben és tervezésben. Társaságunk eddigi sikere is azt bizonyítja, hogy üzleti partnereink kedvezően fogadják és értékelik közreműködésünket a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági és környezeti igényeinek a településeken való érvényesítéséért.

Cégünk "küldetése" a település és környezetének fejlesztése, amihez szükség van a területi tervekre, a tervek által támogatott döntések megalapozására, a megfelelő döntést támogató módszerek alkalmazására. Segítjük a fenntartható területhasználat stratégiáinak kifejlesztését a jövőbeni területfelhasználási döntések modellezésével, különös tekintettel a zöldterületek, az erdőállomány megőrzésére.

Alapelvünk, hogy "minden terv annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle". Az implementáció érdekében

. fejlesztjük a fenntartható regionális fejlődést értékelő módszereket,

. vizsgáljuk a tervek hatását,

. gazdasági módszereket, modelleket alkalmazunk a fejlesztési célok értékelése érdekében,

. elemezzük a tervek megvalósíthatóságát, ennek feltételeit,

. szorosan együttműködünk a megvalósításban részt vevő cégekkel, intézményekkel.

A cég teljesítménye

 A cég 2010-ig stabilan és biztonságosan gazdálkodott és fejlődött. Tudtuk azonban, hogy a társaság teljesítménye az ország gazdasági teljesítményétől, az ebből fakadó fejlesztési igényektől függ. Hiszen korreláció mutatható ki az országban épülő lakások száma és a cég inflációval korrigált saját árbevétele között. Ennek megfelelően és a válság hatásaként már 2011-ben bőven az átlag alatt teljesítettünk – hasonlóan az országban épített lakások számához -, 2012-ben pedig – várhatóan - elérkeztünk a „gödör aljára”. Saját árbevételünk bőven az évtizedes átlag felére zsugorodott (miközben az országban épített lakások száma az átlag harmadára zuhant). Létszámunk negyedével csökkent, túlélésünket a korábbi sikeres évek eredménytartaléka és nadrágszíjhúzó gazdálkodásunk biztosítja. Kilátásaink 2012 végén a 2013. évre vonatkozóan sem rózsásabbak..